HOMAC


디자인         LAB904 


평형            40평


위치            부산 호맥 본점


용도            호프집전체적으로 나무와 고벽돌을 이용하여 인더스트리얼하면서도 따뜻한 분위기를 연출하고자 했다.